Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Đăng ký đầu dự án Khu đô thị Đầm Nại theo Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 khu vực Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
12/11/2020 
 

Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020. Theo đó, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 04 dự án, cụ thể:

(1) Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại - Khu 1 (Chi tiết về dự án theo Phụ lục 1).

(2) Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.1 (Chi tiết về dự án theo Phụ lục 2).

(3) Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại - Khu 4.2 (Chi tiết về dự án theo Phụ lục 3).

(4) Khu nhà vườn trồng cây ăn quả - Khu 5 (Chi tiết về dự án theo Phụ lục 4).

(Nộidung chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Trước 09 giờ 00 phút ngày 14/12/2020.

- Thông tin liên hệ:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891679.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án:

+ Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên trang web của Tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại (Khu 1).

+ Phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số theo quy định.

+ Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời nộp 01 bộ gốc và 09 bộ chụp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế) để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ hồ sơ, trước 09 giờ 00 phút ngày 14/12/2020.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản hồ sơ nộp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bản nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế). Hồ sơ (bản gốc và và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp./.

Văn phòng Phát triển Kinh tế