Nhập từ khóa...Tìm kiếm

Công khai tài chính

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ(13/07/2021)- Quyết định công khai, tại đây;

- Biểu công khai quý 2 kèm theo Quyết định, tại đây;

- Biểu công khai 6 tháng đầu năm 2021 kèm theo Quyết định, tại đây;