Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ (QĐ162) 
29/10/2020 
 

Quyết định công bố, tại đây.
Admin