Chương trình công tác
Chương trình công tác
Kế hoạch huy động phương tiện vận tải hành khách để vận chuyển người đến khu vực tiếp nhận, cách ly trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
17/10/2020 
 
Trượng Thanh Sang