Danh sách hủy GPLX phôi giấy và số phôi GPLX PET bị mất