Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định số 02/2018/QĐ - UBND ngày 14/5/2018 Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố PRTC 
14/05/2018