Thông báo TP
Thông báo TP
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 188, tờ bản đồ địa chính số 7, phường Đông Hải  
13/01/2020