Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ tỉnh, thành phố có dịch Covid19 đến/về tỉnh Ninh Thuận. 
17/09/2021