Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Về việc dời lịch ngày tiếp Công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 01/7/2019. 
27/06/2019