Tin địa phương
Tin địa phương
Uỷ ban MTTQVN Phường Mỹ Bình với các phong trào thi đua yêu nước 
08/07/2021 
 

          Ngay từ đầu năm, công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân và công tác dân tộc, tôn giáo luôn được Cấp ủy, Chính quyền phường Mỹ Bình phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN phường, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tham gia giữ vững an ninh quốc phòng và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động được triển khai thực hiện có hiệu quả.

        Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các tổ chức thành viên của UBMTTQVN phường xác định là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, qua phong trào khơi dậy tinh thần tiết kiệm, thi đua sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững. Công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học – khuyến tài, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa cũng đã được cán bộ và nhân phường Mỹ Bình đồng lòng thực hiện, từ đó tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, làm cho phong trào thi đua được phát huy rộng khắp, khối đại đoàn kết ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm trên 472 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng 220 tỷ đồng, đạt 55,04% kế hoạch năm; doanh thu ngành thương mại – dịch vụ trên 212 tỷ đồng, đạt 55,25% kế hoạch năm và Nông nghiệp ước đạt trên 40 tỷ đồng. Thu ngân sách gần 2,2 tỷ đồng, đạt 59,23% kế hoạch năm.

            Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ tạo động lực thúc đẩy cho các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ và nhân dân phường Mỹ Bình, trong đó UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường các hình thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, vận động nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở./.

Thanh Tâm