Xã hội
Xã hội
UBND thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn thành phố PRTC 
08/04/2021 
Chung tay bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em

 UBND thành phố PRTC vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố PRTC nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bạo lực. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường, xã đưa mục tiêu, chỉ tiêu của KH vào chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm; lồng ghép vào các hoạt động có liên quan và đề ra giải pháp, nhiệm vụ để triển khai tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, phấn đấu thực hiện  các mục tiêu lớn :

Mục tiêu 1: Về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.

Phấn đấu tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 94% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 0,9 vào năm 2025 và dưới 0,5 vào năm 2030; Giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống xuống 6% vào năm 2025 và 5% vào năm 2030; Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống dưới 8% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 6,2% vào năm 2025 và dưới 5,7% vào năm 2030; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 9,5% vào năm 2025 và dưới 8,2% vào năm 2030; Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể béo phì xuống dưới 8% vào năm 2025 và dưới 5% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95% vào năm 2025 và 98% vào năm 2030; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 95% vào năm 2030. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là 2% vào năm 2030. Duy trì 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh giai đoạn 2021-2030. 

Mục tiêu 2: Về bảo vệ trẻ em

Duy trì tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 2,0% trên tổng số trẻ em vào năm 2025 và dưới 1,5% vào năm 2030; Duy trì tỷ lệ 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp vào năm 2025 và 100% vào năm 2030. Duy trì tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1% trên tổng số trẻ em đến năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 3,5% trên tổng số trẻ em vào năm 2025 và xuống 2,0% vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 450/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 300/100.000 trẻ em vào năm 2030; Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 10/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống còn 08/100.000 trẻ em vào năm 2030. Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì tỷ lệ tảo hôn dưới 0,5%. Duy trì tỷ lệ 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh.

Mục tiêu 3: Về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội đạt 99,3% vào năm 2025 và 99,5% vào năm 2030. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,8% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học dưới 0,12% vào năm 2025 và dưới 0,1% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 98,5% vào năm 2025 và đạt 99% vào năm 2030; Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,14% vào năm 2025 và dưới 0,05% vào năm 2030. Phấn đấu 80% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em vào năm 2025. Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt 50% vào năm 2025 và 55% vào năm 2030; Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Phấn đấu tỷ lệ các phường, xã có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. 

Mục tiêu 4: Sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Phấn đấu 35% trẻ em từ 07 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. Phấn đấu 90% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 35% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. 

Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và UBND 16 phường, xã; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác đảm bảo về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Có biện pháp ngăn ngừa và trợ giúp các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhóm trẻ em có nguy cơ cao tại cộng đồng. Tổ chức rà soát, lập sổ theo dõi tình hình trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, nhằm hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, tránh trường hợp bỏ xót và hỗ trợ sai đối tượng. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với độ tuổi. 

Ngọc Hương