Xã hội
Xã hội
UBND thành phố PRTC trển khai kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 
05/04/2021 
 

Những năm qua, công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ luôn được UBND thành phố PRTC chú trọng. Ngành giáo dục – đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các trường mở các lớp bổ túc tiểu học, các lớp sau xóa mù và đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, làm cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập giáo dục. Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số người trong độ tuổi từ 15- 25 biết chữ đạt 99,1%, số người trong độ tuổi từ 26 - 35 biết chữ đạt 98% và số người trong độ tuổi từ 36 - 60 biết chữ đạt 97,6%, trên 90% số người mới biết chữ tiếp tục học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và không mù chữ trở lại. Đặc biệt, thành phố ưu tiên xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn.

Phát huy kết quả đã đạt được, UBND thành phố PRTC vừa ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để duy trì, củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ, đẩy mạnh phong trào “xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 như: Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,7%; Duy trì tỷ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non đạt 100%; Duy trì 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; Tỷ lệ trẻ em 11 tuồi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 96% trở lên; Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 98,7% trở lên; 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. Trong đó: 93,75% đạt chuân mức dộ 3 và 6,25% đạt chuân mức độ 2, thành phố duy trì đạt chuẩn phố cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Về phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu huy động học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt tỷ lệ 99,6 trở lên%; Duy trì tỷ lệ học sinh từ 11 đến 14 tuổi đang học trung học cơ sở đạt 96%; Duy trì tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 91% trở lên; Duy trì số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 80% trở lên; Mỗi phường, xã huy động đạt ít nhât 40% thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở  trên địa bàn tham gia học phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên, trong đó phấn đấu có 10 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2, 03 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3; Duy trì thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Đối với công tác xóa mù chữ, phấn đấu có trên 98,5%người dân trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ mức độ 1 và trên 95%biết chữ mức độ 2; trên 98,0% người dân trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ 1 đạt và trên 94% biết chữ mức độ 2; 100% phường, xã duy trì vừng chắc tiêu chuẩn xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 1 trở lên, duy trì ít nhât 13 phường, xã đạt chuẩn mức độ 2; Mỗi phường, xã vận động ít nhất 20% người mù chữ trong độ tuổi từ 15-35 trên địa bản tham gia học các lớp xóa mù chữ./.

Thanh Tâm