Chính trị
Chính trị
UBND thành phố PRTC ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công năm 2021 
06/04/2021 
 

          Nhằm giúp UBND thành phố PRTC nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và thái độ, năng lực, đạo đức của công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, cũng như thu thập ý kiến của người dân, tổ chức để làm cơ sở định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công năm 2021.

Theo đó, trong quý III/2021, phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng cấp ủy và Chính quyền thành phố, UBND các phường, xă thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đã có giao dịch hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và 10/16 phường, xã trên địa bàn thành phố. Kết quả khảo sát sẽ được công khai đến các cơ quan liên quan, công khai trên trang thông tin điện tử của thành phố và đây s là cơ sở tham khảo công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách, đồng thời là căn cứ đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp 'dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 

Thanh Tâm