Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố PRTC khóa XI 
26/12/2017