Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Thông báo kết quả lựa chọn ĐV tổ chức đấu giá cho thuê QSDĐ đối với lô đất A1 và A2 để thực hiện đầu tư khu TMDV, DL xung quanh QT Quảng Trường – Tượng Đài- Bảo Tàng 
15/12/2020