Kinh tế
Kinh tế
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025 
14/04/2021 
 

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận; có lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, khí hậu và đất đai để phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời có hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, nông nghiệp thành phố đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều nghị quyết, đề án về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được ban hành và phát huy hiệu quả thiết thực. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; đồng thời tích cực thâm canh, mở rộng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm đầu tư hạ tầng tương đối đồng bộ, chú trọng những vùng sản xuất tập trung phường Đô Vinh, Văn Hải, xã Thành Hải. Một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã được quan tâm đầu tư phát triển, hình thành nhóm sản phẩm nông sản chủ lực, lợi thế, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống Nhân dân vùng nông nghiệp.

Giai đoạn 2015 - 2020, tốc đ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt 4,6%/năm, chiếm 4,6% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác năm 2020 đạt 250 triệu đồng/ha/năm. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 ước đạt là 4.418 ha. Trong đó, trồng lúa: 2.833 ha, cây thực phẩm: 1.051 ha, cây nho: 299 ha, cây táo: 128 ha, cây vườn:  65 ha, cây khác: 42 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 26,6 ha; thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển khá, chất lượng tăng trưởng có tính bền vững, tạo tiền đề vững chắc để kinh tế tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, ngành nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; thiếu sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, hiệu quả sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm còn thấp. Nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư ứng dụng các công nghệ tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của người dân còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trước những vần đề trên, với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thích ứng biến đối khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với du lịch sinh thái, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành thành phố cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

            Trước tiên, căn cứ điều kiện cụ thể, nhất là những lợi thế của địa phương cụ thể hóa thành những chương trình, đề án để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5%/năm. Nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác đạt 375 triệu đồng/ha/năm.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ ở những vùng có điều kiện. Tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thứ ba, huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo đúng các chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ các địa phương trong phát triển cây ăn quả, chăn nuôi, chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, hỗ trợ chế biến bảo quản nông sản để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp...

Thứ tư, tập trung đầu tư và hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phát triển 1 đến 2 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp để đạt doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ phụ trách nông nghiệp, khoa học và công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Thứ sáu, rà soát, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với công tác quy hoạch xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng của nông sản trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường trong nước và xuất khẩu.

Với những mục tiêu, giải pháp đã được xác định, tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm sẽ chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề để xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái và phát triển bền vững trên nền tảng phát triển công nghệ thông tin.

Ánh Tuyết