Xã hội
Xã hội
Thành phố PRTC triển khai kế hoạch thực hiện bình đẳng giới năm 2021 
28/04/2021 
 

Thời gian qua, UBND thành phố PRTC đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 4541, ngày 08/11/2016 cùa UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 622, ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch Phòng chống bạo lực đối vớỉ phụ nữ và trẻ em gái trên cơ sở giới” thông qua các chiến dịch truyền thông như: “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới"; hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”… Qua đó đã nâng cao nhận thức của chính quyền các câp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến bình đẳng giới và ảnh hưởng của bất bình đẳng giới đến sự phát triển bền vững của xã hội.

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 57 ngày 05/3/2021 của UBND thành phố PRTC về thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 trên địa bàn thành phố với mục tiêu: Tăng cuờng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm 2021 được UBND thành phố xác định là ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục triên khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương... Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”./.

Thanh Tâm