Xã hội
Xã hội
Thành phố PRTC triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 
15/03/2021 
 

UBND thành phố PRTC vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêutiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lóp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Để kế hoạch được triển khai có hiệu quả, thật sự đi vào đời sống xã hội, nhiệm vụ trọng tâm nhất là tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên và chiến dịch truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng phù hợp với mục tiêu vận động chính sách và vận động xã hội, tạo sự thay đối nhận thức, thực hành vê bình đẳng giới trong các tầng lớp Nhân dân; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh niên nhằm tạo sự thay đổi trong xã hội, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực thông qua các hoạt động như: hội thảo, tập huấn, tổ chức các hội thi, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp. Duy trì, mở rộng các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhân rộng và nâng cao chất lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời thực hiện thí điểm các mô hình hỗ trợ sinh kế và tự chủ về mặt tài chính cho các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tế. Phấn đấu đến năm 2025, có tối thiếu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ và 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau./.

Thanh Tâm