Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
THÔNG BÁO THỜI GIAN, NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI CỦA HĐND TỈNH NINH THUẬN KHÓA X VÀ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HĐND THÀNH PHỐ PRTC KHÓA XI 
13/07/2016