Quy hoạch
Quy hoạch
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ mở rộng Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Đô Vinh và Bảo An, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận 
09/04/2018