Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Hội đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020 
21/07/2020 
 
 
Tin đã đưa