Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định số 01 /QĐ - TP ngày 25/12/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Phòng Tư pháp thành phố PRTC 
25/12/2019 
 
 
Tin đã đưa