Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
01/06/2018