Tin địa phương
Tin địa phương
Thành phố PRTC thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng để giảm nghèo bền vững 
13/07/2021 
 

          Chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố PRTC những năm qua luôn được các ngành, địa phương, đoàn thể triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật và tinh thần cho người dân, giảm nghèo bền vững.

            Nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của chính sách tín dụng ưu đãi, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách hiểu rõ lợi ích của chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đúng mục đích. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 1984 đối tượng được vay trên 59,7 tỷ đồng, trong đó, có 218 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn hơn 6,8 tỷ đồng, 790 hộ mới thoát nghèo vay vốn gần 30 tỷ đồng, 711 lượt học sinh – sinh viên vay đóng học phí trên 7,2 tỷ đồng, 329 lao động được vay vốn giải quyết việc làm hơn 10,5 tỷ đồng...

Để đảm bảo nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, góp phần giảm nghèo bền vững, các ngành và phường xã trên địa bàn thành phố phải tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; rà soát bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Ngân hàng CSXH tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay…cùng với ngành LĐTB – XH thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Thanh Tâm