Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất từ thửa đất số 143 đến thửa đất số 145 
10/11/2020 
 
 
Tin đã đưa