Di tích lịch sử nghệ thuật
Di tích lịch sử nghệ thuật
DANH SÁCH DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA VÀ TỈNH 
09/07/2016 
 

(Theo số liệu của Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015)

*Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 5 di tích cấp quốc gia:

STT

Tên di tích

Địa chỉ

Số quyết định

Ngày công nhận

01

Tháp Pô Klông Garai

Khu phố 8, P.Đô Vinh

54/1979/QĐ-BVHTT

29/04/1979

02

Đình Văn Sơn

  Khu phố 4, P.Văn Hải

01/1999/QĐ-BVHTT

04/01/1999

03

Miếu Xóm Bánh

Khu phố 1, P.Đài Sơn

39/2002/QĐ-BVHTT

30/12/2002

04

Đình Tấn Lộc

Khu phố 4, P. Tấn Tài

05/2005/QĐ-BVHTT

08/03/2005

05

Chùa Ông

Khu phố 5, P. Kinh Dinh

1252/QĐ-BVHTTDL

14/04/2011

* Có 8 di tích cấp tỉnh

STT

Tên di tích

Địa chỉ

Số quyết định

Ngày công nhận

01

Lăng Ông Hải Chử

  P. Đông Hải

111/2003/QĐ-UBND

26/09/2003

02

Đề Pô xe lửa Tháp Chàm

P. Đô Vinh

111/2003/QĐ-UBND

26/09/2003

03

Cây Me Bảo An

P. Bảo An

185/2005/QĐ-UBND

19/05/2005

04

Đình Tây Giang

P. Đông Hải

185/2005/QĐ-UBND

19/05/2005

05

Nhà Số 30 Nguyễn Du

P. Bảo An

185/2005/QĐ-UBND

19/05/2005

06

Đình Nhơn Hội

P. Đô Vinh

185/2005/QĐ-UBND

19/05/2005

07

Nhà Nguyễn Hữu Hương

P. Bảo An

363/QĐ-UBND

20/01/2007

08

Đình Nhơn Sơn

Xã Văn Hải

  87/QĐ-UBND

10/01/2011

09

Đền thờ Đức Thánh Trần

Phường Phủ Hà

  500/QĐ-UBND

13/3/2014

10

Hát Bả trạo

Phường Mỹ Đông

  655/QĐ-UBND

24/3/2015

11

Đình Kinh Dinh

Phường Kinh Dinh

  2290/QĐ-UBND

20/10/2015

 12

Đình Đạo Long

 Phường Đạo Long

 2269/QĐ-UBND

 16/9/2016

 13

 Miếu Hòa Xuân

 Phường Đạo Long

 2265/QĐ-UBND

 16/9/2016