Cơ cấu tổ chức

Ban biên tập trang thông tin điện tử Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (06/08/2020)

Quyết định số 2586/QĐ - UBND ngày 06/08/2020, thay thế Quyết định 3421/QĐ - UBND ngày 11/11/2019 của UBND thành phố PRTC

16 PHƯỜNG XÃ(21/12/2017)