Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân(22/03/2021)

            Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.

 Luật có  04 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số  13/2003/QH11.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG(12/03/2021)

         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tồ chức Chinh phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019. Luật có  04 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tồ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Điều khoản thi hành và Điều khoản chuyển tiếp.

Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/01/2021)

        Ngày 20/6/2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

         Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đặt ra mục tiêu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý và lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

         Bên cạnh đó, Ban Chấp hành cũng yêu cầu cơ quan, ban ngành điều chỉnh, bổ sung cụ thể, chặt chẽ các quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử. Đồng thời quy định rõ việc gì được làm, việc gì không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử.

        Mặt khác, các cơ quan, tổ chức cũng cần quan tâm đặc biệt đến phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(05/04/2021)

Thực hiện thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, và nội dung các câu 152 đến câu 156 của Phần thứ 6 trong tài liệu Hỏi - Đáp.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các phần sau trong tài liệu Hỏi – Đáp:

- Phần thứ 1: Những vấn đề chung;

- Phần thứ 3: Cử tri và danh sách cử tri;

- Phần thứ 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân: Từ câu 111 đến câu 116;

- Phần thứ 7: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử