Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021-2026(28/05/2021)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI NHIỆM KỲ 2021 - 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08 /NQ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận)

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2021-2026(29/05/2021)

Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Rang-Tháp Chàm công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, nhiệm kỳ 2021-2026
(Nghị quyết số 70/NQ - UBBC ngày 28/5/2021 )

Theo đó, kết quả bầu cử gồm có 34 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm danh sách).

Tổng hợp ca khúc tuyên truyền và cổ động bầu cử(20/05/2021)

Nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban biên tập trang web thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trân trọng gửi đến quý vị một số ca khúc về chủ đề này.