Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo số kết quả thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách và các nguồn thu khác tại UBND Phường Đông Hải 
14/05/2019 
 
 
Tin đã đưa