Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo cáo số kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn thành phố . 
26/03/2020