Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” 
14/12/2018 
 

Sáng ngày 14/12/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thành phần tham dự gồm: đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì; các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và UBND các xã, thị trấn. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua báo cáo đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Đồng chí Bạch Văn Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Ảnh: Uyên Phương

Huyện Ninh Phước luôn xác định công tác giảm nghèo vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều biện pháp như: Thực hiện đầy đủ, kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo về tín dụng ưu đãi, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, xây dựng nhà ở, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất trực tiếp..; Lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế...Sử dụng hiệu qủa nguồn kinh phí sự nghiệp từ Chương trình 30a tại 02 xã đặc biệt khó  khăn vùng bãi ngang ven biển (xã Phước Hải và An Hải); Chương trình 135 tại 03 thôn – Khu phố (Liên Sơn 2-Phước Vinh, Tà Dương – Phước Thái và Khu phố 6-thị trấn Phước Dân); Phối hợp với UBMTTQVN huyện phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sau đó, 9/9 xã, thị trấn đề tổ chức Lễ phát động tại địa phương. Vận động 32 cơ quan, đơn vị huyện nhận đỡ đầu 50 hộ nghèo; 09 xã, thị trấn nhận đỡ đầu cho 427 hộ nghèo với nhiều cách hỗ trợ thiết thực. Kết quả tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2018 toàn huyện giảm bình quân 2,9%/năm (chỉ tiêu: 2%/năm), riêng năm 2018 giảm 1,72% (chỉ tiêu giao 1,5%). Sau khi thoát nghèo nhiều hộ đã phấn đấu vươn lên không để tái nghèo, từng bước nâng cao đời sống gia đình, cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Uyên Phương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phí sau”, gắn với tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò “tự giảm nghèo bền vững”, “tự an sinh” của hộ nghèo. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi, quan trọng, đóng vai trò là chủ thể của chính sách giảm nghèo bền vững. Tăng cường nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là ở cơ sở. Trao đổi, học tập những kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện ở địa phương.

Nhân dịp  này, đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 huyện Ninh Phước./.

Uyên Phương