Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 
08/08/2019 
 

Sáng ngày 08/8, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” năm 2018.

Trong năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” và công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nổ lực của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; sự hỗ trợ, tiếp cận các nguồn vốn, tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống và lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo vền vững.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo; triển khai nhiều hoạt động sâu rộng trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”; tổ chức lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội với chương trình giảm nghèo; tích cực huy động nhiều nguồn lực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ từ cộng đồng giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở, đầu tư sản xuất, chăn nuôi vươn lên cải thiện đời sống; tiếp tục phát động các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đăng ký nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo trong năm 2019 và những năm tiếp theo bằng nhiều hình thức; vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, tham gia các mô hình liên kết giữa hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả cao; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo; kịp thời phát hiện biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình có hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, với sự chứng kiến của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức ký kết nhận đỡ đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” năm 2018.

                                                                                                                                                  Thu Loan