Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Sở Lao động Thương Binh và Xã hội: Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020 
09/11/2020 
 

Sáng ngày 06/11/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh tổ tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020 cho hơn 100 học viên là cán bộ làm công tác giảm nghèo xã, thị trấn, Trưởng Ban quản lý thôn khu, phố trên địa bàn 02 huyện Thuận Nam và Ninh Phước.

Qua 01 ngày tập huấn, các học viên  được nghe lãnh đạo Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH, ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn ghi chép một số biểu mẫu điều ra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo trong việc triển khai thực hiện điều tra, rà soát, xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiêu chí. Qua đó thực hiện chương trình giảm nghèo tại địa phương đạt hiệu quả cao./.

Văn Hải