Ngân sách Thu Chi

Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh(24/06/2020)

Giải ngân nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng

 chính sách khác đầu tư sản xuất, kinh doanh