Giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo bền vững
Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin giới thiệu Báo cáo tham luận của Đ/c Bạch Văn Nguyên tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020”; tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  
15/01/2021 
 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước báo cáo tham luận với nội dung Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình giảm nghèo và triển khai  phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện

Kính thưa quý vị đại biểu,

UBND huyện xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ci thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin…). Đề hoàn thành mục tiêu đó, Huyện đã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện như sau:

Một là, tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, đưa vào Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XI, Nghị quyết chuyên đề giảm nghèo xã bãi ngang Phước Hải, đề ra chỉ tiêu bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%/năm; riêng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 10% giảm 4%năm (như Phước Hải, Phước Vinh).

 Hai là, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực và huy động sức dân, triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp với nhu cầu, khả năng của người nghèo.

Ba là, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo Huyện giai đoạn 2016-2020. Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo từ huyện đến cơ sở.

Bốn là, phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo”, đặc biệt các cơ quan, đơn vị Huyện và địa phương đăng ký nhận đỡ đầu, hướng dẫn cách làm ăn, hô trợ con giống, tiền mặt... cho 842 hộ nghèo, kết quả có 512 hộ thoát nghèo. Vận động hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh và các mạnh thường quân.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về giảm nghèo của Chính phủ, Bộ, ngành và Tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp như thông qua các văn bản chỉ đạo, tổ chức các hội nghị quán triệt, trên các phương tiện loa, đài, Trang thông tin điện tử, các phong trào thi đua, lồng ghép trong các cuộc họp từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo, vị trí, vai trò của người dân đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, góp phần tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; đồng thời khuyến khích và vận động người dân tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các cấp, đặc biệt là ý kiến của chính hộ nghèo, hộ cận nghèo để kịp thời điều chỉnh các hoạt động của chương trình cho phù hợp. Định kỳ 6 tháng và hàng năm đều có tổ chức sơ kết đánh giá, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt, cách làm hay để nhân rộng trong cộng đồng.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù trong quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành và địa phương đã đạt được kết quả tích cực. Cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo là 13,66%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,09%,  đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 3,04%, hộ cận nghèo 8,06%,  bình quân mỗi năm giảm nghèo 2,13%, riêng 2 xã Phước Vinh và Phước Hải tỷ lệ hộ nghèo lần lượt là 3,24% và 5,33%, không có tái nghèo và hộ nghèo thuộc gia đình người có công cách mạng, 8/8 xã đạt nông thôn mới, 01 xã Phước Thuận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (đang trình Tỉnh công nhận) huyện đạt huyện nông thôn mới đầu tiên của Tỉnh.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ: y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc; các cấp, các ngành có nhận thức đúng đắn về công tác giảm nghèo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; hộ nghèo, cận nghèo phát huy được tính chủ động, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, sản xuất đạt được hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, nhiều trường hợp hộ nghèo sau khi thoát nghèo đã giúp các hộ khác vươn lên thoát nghèo.

Kính thưa Quý vị đại biểu

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại, kịp thời triển khai  nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.