Tìm kiếm văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5465/CT-KBNN 16/10/2019 Tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đầy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
1618/QĐ-BT 22/08/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
136/2018/TT-BTC 01/04/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN
12/2019/TT-BTC 13/03/2019 quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
04/2019/NĐ-CP 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
136/2018/TT-BTC 28/12/2018
24/12/2018 Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
4025/KBNN-KSC 17/08/2018 về việc hướng dẫn Thông tư 52/2018/TT-BTC
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
6099/QĐ-KBNN 25/12/2017 quy trình giao dịch điện tử qua trang thông tin dịch vụ công KBNN
133/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN
72/2017/TT-BTC 17/07/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN
4494/BTC-HCSN 04/04/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủđộng tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC
344/2016/TT-BT 30/12/2016 Quy định mới về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
342/2016/TT-BTC 30/12/2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN
5657/QĐ-KBNN 28/12/2016 Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN
1848/QĐ-BTC 29/08/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
3741/KBNN-KSC 23/08/2016 Trích nộp kinh phí tạm ứng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
348/KBNT-KSC 28/07/2016 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
108/2016/TT-BTC 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4332/BTC-ĐT 10/05/2016 hướng dẫn thực hiện thanh toán vốn đầu tư KH 2016
282/QĐ-KBNN 20/04/2016 Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Nội dung QĐ kèm theo địa chỉ sau:
678/UBND-TH 03/03/2016 Chủ trương về các biện pháp thu hồi nợ tạm ứng các dự án DTXDCB
743/KBNN-THPC 02/03/2016 Hướng dẫn cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN
39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
40/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 1 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08 /2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nưóc (TABMIS)
09/QĐ-BTC 24/02/2016 vv công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính