Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận

Gửi chủ đầu tư phối hợp rà soát, xử lý nợ nợ tạm ứng vốn đầu tư qua các năm.(18/01/2021)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN
HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NỢ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM