Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
KBNN Bác Ái kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khoản tạm ứng chi thường xuyên từ dự toán Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bác Ái 
19/03/2021 
 

Nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về tạm ứng, thanh toán tạm ứng chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.

 

Công chức làm công tác kiểm soát chi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn Kế toán đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước về những điểm mới của Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính so với Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 02/10/20212 và Thông tư số 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính như: nội dung đề nghị thanh toán tạm ứng phải phù hợp với nội dung đã đề nghị tạm ứng; đơn vị sử dụng ngân sách phải thanh toán tạm ứng chậm nhất với Kho bạc Nhà nước vào ngày cuối cùng tháng kế tiếp tháng tạm ứng - đối với các khoản chi không có hợp đồng hoặc khoản chi không phải gửi Hợp đồng đến Kho bạc Nhà nước; hồ sơ thanh toán tạm ứng phải kê khai rõ nội dung đề nghị thanh toán tạm ứng đảm bảo phù hợp với nội dung đã đề nghị tạm ứng tại Giấy rút dự toán/ủy nhiệm chi số, ngày, tháng, năm;…. Đồng thời, mỗi giao dịch viên thực hiện theo dõi chặt chẽ các khoản tạm ứng bằng cách riêng của cá nhân để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước gửi hồ sơ đề nghị thanh toán tạm ứng hoặc nộp trả kinh phí tạm ứng theo đúng nội dung đã đề nghị tạm ứng.

Kế toán UBND xã Phước Thành nộp trả kinh phí tạm ứng thừa, chưa có hồ sơ thủ tục thanh toán.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, Kho bạc Nhà nước Bác Ái đã theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng chi thường xuyên; hạn chế được tình trạng không đủ dự toán; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thanh toán tạm ứng ngân sách nhà nước; các đơn vị cũng đã tự giác nộp trả lại các khoản tạm ứng đến hạn thanh toán tạm ứng mà chưa có đủ hồ sơ thanh toán hoặc chi không hết số tiền đã tạm ứng; Đặc biệt hiện nay 09/09 xã trên địa bàn huyện đã thực hiện tạm ứng đúng nội dung thanh toán, mã nội dung kinh tế (không còn tạm ứng ngoài dự toán như trước, trừ một số trường hợp cần thiết, cấp bách) tránh được trường hợp không đủ dự toán khi thanh toán tạm ứng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo và Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Bác Ái tiếp thực hiện quản lý tốt các khoản tạm ứng chi thường xuyên từ dự toán Ngân sách Nhà nước để tránh trường hợp các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước lạm dụng việc tạm ứng để sử dụng sai mục đích và kiểm soát rủi ro trong quá trình kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước./.

Ngọc Tú - KBBA 
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(29/03)
(25/03)
(22/03)
(15/03)
(08/03)
(08/03)