Nghiệp vụ Kho bạc
Nghiệp vụ Kho bạc
Đẩy mạnh tiến độ giải ngân và Thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công 
04/08/2020 
 

Kính gửi:  Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án 

  Căn cứ NQ số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 16/7/2020.

  KBNN Ninh Thuận đề nghị Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án phối hợp thực hiện một số nội dung theo công văn số 1643/KBNT-KSC ngày 03/8/2020 của KBNN Ninh Thuận về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công.

Đính kèm Công văn : 1643-KBNT-KSC.pdf