Cơ cấu tổ chức bộ máy 
Cơ cấu tổ chức bộ máy 

I. BAN GIÁN ĐỐC KHO BẠC TỈNH:

1.  Đ/c Lê Thái Vỹ (Phó Giám đốc phụ trách) - DĐ  0918 812 678

 2  Đ/c Huỳnh Thị Hà  (Phó Giám đốc) – ĐTCQ: 02593 523 344  - DĐ: 0988 679 678

 II. Các phòng chức năng

1) Văn phòng. 
      Ông Lê Trung Nam - Chánh Văn phòng

2) Phòng Kế toán nhà nước; 
      Bà Trần Thị Khánh Trinh - Kế toán Trưởng - Trưởng phòng

3) Phòng Kiểm soát chi; 
      Bà Nguyễn Thị Bắc Hà - Trưởng phòng

4) Phòng Thanh tra - Kiểm tra; 
      Ông Trần Tiến Dũng  - Trưởng phòng

5) Phòng Tài vụ - Quản trị;
 
      Bà Trần Thanh Hân- Trưởng phòng

III. Các KBNN huyện trực thuộc (06 KBNN huyện)

1. KBNN Ninh Sơn
      Ông Võ Hòa Phúc - GĐ
      Bà Lê Thị Minh Loan - Phó GĐ

2. KBNN Bác Ái
      Ông Hoàng Hòa - GĐ
      Ông Nguyễn Ngọc Tú - PGĐ

3. KBNN Ninh Phước
     Ông Đỗ Viết Hưng - GĐ
     Ông Hồ Văn Thời - PGĐ

4. KBNN Thuận Nam
     Ông Trần Văn Dũng - GĐ
     Bà Lương Thị Liên - PGĐ

5. KBNN Thuận Bắc
     Ông Dương Công Trinh - Phó GĐ phụ trách

6. KBNN Ninh Hải
      Ông Phạm Mười -GĐ
      Ông Phan Thanh Hoàng - PGĐ