Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Chi bộ 8 –KBNN Ninh Hải triển khai thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết năm 2021. 
25/03/2021 
 

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Sáng ngày 20/3/2021, Chi bộ 8 - KBNN Ninh Hải tổ chức học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021 cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị.

           Tại buổi triển khai, Đ/c Bí thư đọc tài liệu học tập bao gồm: giới thiệu toàn văn NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập và xuất bản. Thông qua bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2021 của từng cá nhân; lựa chọn đăng ký xây dựng điển hình trong học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân.  

           Việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. 100% đảng viên và quần chúng đăng ký nội dung học tập làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được phân công; ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu ngay từ đầu năm. Việc đăng ký nêu gương làm theo Bác của tập thể, cá nhân của đơn vị được thực hiện nghiêm túc, viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và thực hiện tốt nội dung cam kết, gương mẫu trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính. Tạo hiệu ứng tích cực trong việc giữ gìn và phát triển sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

         Thông qua buổi học tập, giúp cho đảng viên, công chức trong đơn vị nắm vững về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2021 nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời mỗi công chức, đảng viên đăng ký Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2021 cho Chi bộ: Xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc tự phê bình; không để nảy sinh thói quan liêu, hách dịch, nói mà không làm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, …góp ý xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, đồng nghiệp cùng tiến bộ; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích cá nhân; nâng cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

            Đồng thời, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung thi đua, phát động phong trào thi đua chung hàng năm và từng thời kỳ của đơn vị. Tiếp tục treo băng rôn khẩu hiệu trước cơ quan trong phong trào học tập làm theo Bác, tạo sự lan toả sâu rộng trong đơn vị./.

Đoan Trâm - KBNN Ninh Hải 
Tin đã đưa
(04/05)
(23/04)
(19/04)
(07/04)
(29/03)
(22/03)
(19/03)
(15/03)
(08/03)
(08/03)