Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 5 – Kho bạc Nhà nước Bác Ái phát huy vai trò của đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc 
13/04/2021 
 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”, hàng năm Chi bộ đều triển khai cho đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và có Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ 5 - Kho bạc Nhà nước Bác Ái trực thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận, gồm có 09 đảng viên (chiếm 82% tổng số công chức của đơn vị), trong đó có 07/09 đảng viên có trình độ Đại học và trên Đại học (chiếm 78%); kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ý thức được vai trò của công tác Đảng tại đơn vị, tập thể đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc tại đơn vị. Hàng năm, cùng với ký cam kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, đảng viên và công chức đăng ký học tập và làm theo Bác, tập trung vào các nội dung: chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị, xây dựng đoàn kết nội bộ; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; tính tiên phong gương mẫu; ý thức trách nhiệm;…

Qua nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác, đảng viên, công chức tại đơn vị từng bước có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thường xuyên học tập, nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Mỗi đảng viên, công chức luôn ý thức trách nhiệm trong thực hiện công việc một cách tự giác, làm đến nơi đến chốn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.


Chi bộ 5 - Kho bạc Nhà nước Bác Ái tổ chức sinh hoạt định kỳ háng tháng

 

Công chức KBNN Bác Ái đang kiểm tra, xử lý hồ sơ của đơn vị được gửi qua DVCTT

Để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc trong thời gian tới, Chi bộ 5 xác định tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

- Đảng viên tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Nâng cao hơn nữa vai trò chủ động trong tham mưu, xử lý công việc của đảng viên, công chức; mỗi cá nhân cần nghiên cứu quy trình nghiệp vụ để áp dụng vào quá trình thực thi công vụ, kết hợp với vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn một cách cụ thể, phù hợp vào từng công việc chuyên môn được phân công, phụ trách, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong từng công việc cụ thể khi được lãnh đạo phân công để thực hiện, phấn đấu “giỏi một việc, biết nhiều việc”.

- Đảng viên, công chức phải xây dựng cho mình một phương pháp làm việc khoa học, hàng tháng xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc của mình bám sát Nghị quyết của Chi bộ, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị; khi có công việc được giao, phải tranh thủ thời gian, dồn tâm sức để thực hiện và giải quyết một cách dứt khoát, việc nào xong việc nấy, không để những công việc khác chi phối làm ảnh hưởng đến công việc cơ quan.

- Mỗi đảng viên, công chức cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong mọi việc làm, mọi hành động trước tập  thể; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ và đơn vị./.

                                                              

Ngọc Tú – Ngọc Tuyến - KBBA