Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 2 - Kiểm soát chi tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận. 
26/02/2021 
 

Trong những năm qua, cùng với việc triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tập thể phòng luôn chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm giảm nợ tạm ứng, không để tình trạng tạm ứng kéo dài, đặc biệt là nợ tạm ứng tồn đọng những năm về trước. Để công tác thu hồi tạm ứng đạt hiệu quả cao, tập thể phòng Kiểm soát chi đã tổ chức bàn bạc, phân tích, đánh giá, chủ động tham mưu đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, nổi bật có các giải pháp được triển khai đạt hiệu quả cao:

(1) Tham mưu đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương về các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ tạm ứng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại công văn số 678/UBND-TH ngày 03/3/2016.

(2) Lãnh đạo phòng đề xuất với chi bộ để tham mưu Đảng ủy KBNN Ninh Thuận ban hành Nghị quyết chuyên đề số 147-NQ-ĐU ngày 14/12/2016 về quản lý thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, với chỉ tiêu phấn đấu thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư các năm trước đạt từ 50% trở lên.

Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, tỷ lệ nợ tạm ứng hàng năm giảm sâu, từ năm 2016 đến năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký thi đua. Cụ thể:

Kết quả

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tỷ lệ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư so với đăng ký thi đua (%)

128%

146%

120%

100%

108%

 

Kết quả đạt được 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Phòng Kiểm soát chi tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất lên Đảng ủy, Ban Lãnh đạo cơ quan nhằm tổ chức việc đôn đốc thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả hơn nữa, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký thi đua hàng năm./.

Bắc Hà - KSC