Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thông báo lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông từ ngày 01/01/2021 
08/01/2021 
 
Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn khó khăn, ứng phó dịch Covid-19.
Điều 1 Thông tư này quy định, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, Bộ Tài chính giảm lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Cụ thể:

- Cấp mới hộ chiếu phổ thông: 160.000 đồng/lần cấp;
- Cấp lại hộ chiếu phổ thông do hư hỏng hoặc mất: 320.000 đồng/ lần cấp;

Sau ngày 30/6/2021, nếu công dân làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông thì áp dụng mức thu lệ phí quy dịnh tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016./.
Linh Chi
Admin