Chức năng nhiệm vụ 
Chức năng nhiệm vụ 

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chương trình, kế hoạch, biện pháp, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương trình Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó.
2. Nghiên cứu, kiến nghị việc kết hợp các yêu cầu của chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự với các chiến lược, chính sách lớn về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có liên quan đến an ninh trật tự theo quy định.
3. Sử dụng các biện pháp: Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia và  giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến công tác hoặc đi qua địa phương; bảo vệ các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội; bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các sự kiện quan trọng, các cuộc mít tinh, diễu hành, các ngày lễ lớn tổ chức ở địa phương. Vũ trang tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự.
6. Tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự ở địa phương; quản lý Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; phối hợp với các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc cưỡng chế thi hành án và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính; tổ chức dẫn giải bị can, bị cáo, phạm nhân, áp giải người làm chứng, quản lý kho vật chứng; bảo vệ các phiên tòa theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp với cơ quan Quân sự và các ban, ngành có liên quan thực hiện các quy định về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, công chức và các đối tượng khác; tham gia Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh ở địa phương theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về Công an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy); chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đối với lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
9. Trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật cần thiết để chủ động tấn công tội phạm, phòng vệ chính đánh theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cấp thiết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra được ra quyết định hoặc kiến nghị tạm đình chỉ, đình chỉ những hoạt động của tổ chức, cá nhân gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; được huy động phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng phương tiện đó; trong tình huống có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an theo quy định của pháp luật.
10.Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tưu khoa học và công nghệ, tổng kết kinh nghiệm phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
11. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác thuộc chức năng của Công an tỉnh theo quy định của pháp luật.