Tin khác
Tin khác
Thời gian thẩm tra quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước 
26/03/2020 
 

Bộ Tài chính ban hành thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Theo đó, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã được tách ra quy định riêng, cụ thể như sau:

- Đối với thời gian thẩm tra quyết toán:
+ Dự án quan trọng quốc gia: 08 tháng;
+ Dự án nhóm A: 08 tháng;
+ Dự án nhóm B: 04 tháng;
+ Dự án nhóm C: 03 tháng.
- Đối với thời gian phê duyệt quyết toán:
+ Dự án quan trọng quốc gia: 01 tháng;
+ Dự án nhóm A: 01 tháng;
+ Dự án nhóm B: 20 ngày;
+ Dự án nhóm C: 15 ngày.

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán nêu trên được quy định dài hơn so với quy định hiện hành tại Điều 22 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2020.

PTM