Tin khác
Tin khác
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới 
19/03/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới,

Này 16/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới (Chỉ thị).

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 26/02/2020, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020; các văn bản của Thường trực Tỉnh uỷ: Công văn số 4696-CV/TU ngày 31/01/2020, Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 06/02/2020, Thông báo số 699-TB/TU ngày 12/02/2020¸ Thông báo số 801-TB/TU ngày 12/3/2020; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/02/2020, Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020, Thông báo số 66/TB-VPUB ngày 12/3/2020 và nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và cơ quan thường trực phòng, chống dịch (Sở Y tế); chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Cần kết hợp chống dịch với chống hạn, ưu tiên triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch tại các vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch- coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Cấp uỷ, chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố cần tập trung rà soát, phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện; giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Kim Tiên