Tin khác
Tin khác
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 
20/04/2020 
 

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP.

Theo đó, trong trường hợp từ chối thành lập Hội đồng định giá, cơ quan nhận được yêu cầu định giá phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu định giá. Đối với trường hợp không đủ hồ sơ, cơ quan được yêu cầu định giá phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung đầy đủ hồ sơ tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu định giá.

Trước khi tiến hành định giá tài sản, Hội đồng định giá phải lập kế hoạch bao gồm các nội dung: Xác định nội dung, yêu cầu định giá tài sản; Xác định chính sách, văn bản pháp luật, phương pháp định giá áp dụng; Xác định thời hạn cần thiết, trình tự thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc định giá và tiến độ thực hiện; Lập phương án phân công nhiệm vụ; Lập dự toán chi phí định giá tài sản, chương trình, kế hoạch tổ chức họp Hội đồng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

PTM