Tin khác
Tin khác
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 
19/03/2020 
 

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 93/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

Theo đó, các Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tại Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bổ sung mã Chương 034 “Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”.

- Bổ sung 02 Tiểu mục thuộc Mục 1400 “Thu tiền sử dụng đất” đó là: Tiểu mục 1412 “Thu tiền sử dụng đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai” và Tiểu mục 1413 “Thu tiền sử dụng đất các dự án trọng điểm khác”.

- Đồng thời, Thông tư này cũng hủy bỏ 03 Tiểu mục thuộc Mục 3850 "Thu tiền khai thác, cho thuê tài sản công” là: Tiểu mục 3853 “Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt”; Tiểu mục 3854 “Tiền cho thuê cơ sờ hạ tầng bến cảng, cầu cảng”; Tiểu mục 3856 “Tiền cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng”.

- Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn bổ sung nội dung hạch toán thuế Thu nhập cá nhân tại Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, theo đó: Các khoản thuế Thu nhập cá nhân do cơ quan chi trả thu nhập thực hiện hoặc do cá nhân thực hiện: Nếu do Cục Thuế quản lý thì hạch toán chương 557 “Hộ gia đình, cá nhân”, nếu do Chi cục Thuế quản lý thì hạch toán chương 757 “Hộ gia đình, cá nhân” (không hạch toán mã chương 857 “Hộ gia đình, cá nhân”).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/02/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước./.

PTM