Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 
20/05/2020 
 

Ngày 31/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 239/KH-BQLKCN về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Nội dung của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đối với công tác phòng chống tham nhũng; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; triển khai sâu rộng, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu về các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng do Trung ương chỉ đạo; thực hiện đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan.

Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các phòng,ban trực thuộc coi công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng theo phương châm kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, đúng pháp luật; chống tham nhũng phải được tiến hành bằng những hành động cụ thể, thiết thực, có hiệu quả, không phải là việc chỉ hô hào trên các diễn đàn, hội nghị.

Tiến Khoa